نرم‌افزار استناددهی

افتخارات

از زمان تولید نرم‌افزار پژوهیار و در روند توسعه آن، تیم توسعه پژوهیار با همکاری و
تلاش مستمر، موفق به کسب جوایز ملی و بین المللی شده است. در این بخش
فهرست این افتخارات و کسب جوایز ذکر شده است.