نرم‌افزار استناددهی

به منظور فراگیریِ بهتر پژوهیار، دوره‌های آموزشی در سه سطح در نظر گرفته شده است. برای
درخواست کارگاه و کلاس آموزشی از طریق فرم تربیت‌مدرس، فرم سازمانی و فرم عمومی ثبت نام فرمایید.

برای آشنایی با محورهای آموزشی، تقاضای برگزاری کارگاه، تعهدات مادی و معنوی در برابر مخاطبان کارگاه‌ها، هزینه‌های برگزاری کارگاه آموزشی کلیک کنید.

 

 

کارگاه عمومی